Ο Δήμος Αργιθέας προκηρύσσει διαγωνισμό για την αγορά δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86,88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 στο Δημοτικό κατάστημα Ανθηρό στις 11-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τα αυτοκίνητα που προτίθεται να αγοράσει ο δήμος είναι:

α) Ένα (1) μεταχειρισμένο φορτηγό με επίπεδη καρότσα ωφέλιμου φορτίου 3.500 κιλών

β) Ένα (1) φορτηγό 4Χ4 με επίπεδη και ανατρεπόμενη καρότσα ωφέλιμου φορτίου 8.000-10.000 κιλά

 

Όλα τα σχετικά έγγραφα σε μορφή PDF