Χρήσιμα τηλέφωνα

Υπηρεσία

Τηλέφωνο

Κινητό

Τηλεφωνικό κέντρο 2445350400
Δήμαρχος 2445350401 6988080108
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 2445350403 6988080106
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας 2445350403 6988080108
Αντιδήμαρχος Νομικών Υποθέσεων 2445350403 6988080108
Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2445350403 6988080108
Γεν. Γραμματέας 2445350402 6979776166
Οικονομική Υπηρεσία

 

2445350404 (Προϊστάμενος)
2445350405
2445350407
2445350409
FAX Οικονομικής 2445350419
Τεχνική Υπηρεσία 2445350410

2445350413

Βοήθεια στο Σπίτι 2445031336
Κέντρο Κοινότητας 2445350300
Ληξιαρχείο ΔΕ Αργιθέας- ΚΕΠ 2445350400
Ληξιαρχείο ΔΕ Αχελώου 2445350405
2445350300
2445031484
 

 

FAX Ληξιαρχείου

ΔΕ Αχελώου

 

2445350419

2445350323

Ληξιαρχείο ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας 2445350407
2445031773
FAX Ληξιαρχείου

ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας

2445350419

2445041450

ΚΕΠ Ανατολικής Αργιθέας 2445031621
FAX Δήμου 2445350419
2445350418 (ΚΕΠ)
FAX ΔΕ Ανατ. Αργιθέας 2445041450
FAX ΔΕ Αχελώου 2445350323
email

Δήμος Αργιθέας[email protected]

ΚΕΠ Αργιθέας: [email protected]