ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: Δημοπράτηση του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθεας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας», (CPV: 45233120-6 Κωδικός...

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 221, παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης...

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 -Για την πρόσληψη προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων) με σύναψη σύμβασης  εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων έργου) στο Δήμο Αργιθέας (ΣΟΧ: 3/2023) συνεδρίασε και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα όπως...

Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου προσλαμβάνει ο Δήμος Αργιθέας με 8μηνη σύμβαση

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριών  (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αργιθέας που εδρεύει...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον Δήμο Αργιθέας για την «Προμήθεια οχημάτων»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας, Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43060, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2445350410, Fax: 2445350419, email:[email protected], https://argithea.gov.gr/. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Τσίγκα...

Δημοπράτηση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ, ΤΚ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ, ΤΚ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας, Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43065, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2445350410, Fax: 2445350419, email:[email protected], https://www.dimosargitheas.gr Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Τσίγκα...

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ- ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)”

1.     Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργιθέας, Διεύθυνση: Ανθηρό, Τ.Κ.: 43065, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο:    2445350410, Fax: 2445350419, email:[email protected], https://www.dimosargitheas.gr Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Τσίγκα Αθηνά...

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ του έργου «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών  έργων Δήμου Αργιθέας»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθεας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Αποκατάσταση  υδρομαστευτικών  έργων Δήμου Αργιθέας», (CPV: 45240000-1 Κωδικός ΝUTS: EL611, με...
spot_img