Εννέα (9) άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Αργιθέας για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (09) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά την περίοδο της πυροπροστασίας  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων Εννέα (09) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 40 του Ν. 4765/2021) Πέντε (5)  μήνες

Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Αίτηση υποψηφίου (να αναγράφεται ΑΔΤ. ΑΦΜ ,ΑΜΚΑ)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν  υγεία και  φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.
  7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  8. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.(ΕΦΚΑ)
  9. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο  έως και 14.05.2024 στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, τηλ: 2445350400- 407) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η Παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος , στην Ιστοσελίδα  του Δήμου  και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Ανακοίνωση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πυροπροστασια2024 ΔΙΑΥΓΕΙΑ