ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Διαμόρφωση εισόδου και χώρων αναψυχής στην Τ.Κ. Βλασίου

Ο Δήμος Αργιθεας , σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 92-2024  Απόφασης της Δημοτικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΕΟΟΩΨ3-Β6Π), ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή του έργου...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2024 για το Δήμο Αργιθέας και τα νομικά το πρόσωπα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2024 για το Δήμο και τα νομικά το πρόσωπα» ενδεικτικού προϋπολογισμού...

Εννέα (9) άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Αργιθέας για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (09) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των...

Στην πρόσληψη ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργου προχωρά ο Δήμος Αργιθέας

Την πρόσληψη προσωπικού ανακοινώνει ο Δήμος Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 συνολικά ενός ατόμου (01) ατόμου με σύμβαση...

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: Δημοπράτηση του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθεας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας», (CPV: 45233120-6 Κωδικός...

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 221, παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης...

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 -Για την πρόσληψη προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων) με σύναψη σύμβασης  εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων έργου) στο Δήμο Αργιθέας (ΣΟΧ: 3/2023) συνεδρίασε και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα όπως...

Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου προσλαμβάνει ο Δήμος Αργιθέας με 8μηνη σύμβαση

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριών  (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αργιθέας που εδρεύει...
spot_img