ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Διαμόρφωση εισόδου και χώρων αναψυχής στην Τ.Κ. Βλασίου

Ο Δήμος Αργιθεας , σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 92-2024  Απόφασης της Δημοτικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΕΟΟΩΨ3-Β6Π), ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση εισόδου και χώρων αναψυχής στην Τ.Κ. Βλασίου».

Παρακαλούμε για την αποστολή προσφοράς για το ανωτέρω έργο μέχρι τη Τρίτη  25 -6-2024 και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 203111. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής πρόσκλησης,

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή την Τρίτη 02-07-2024 και ώρα 10:00 π.μ., προσκομίζονται, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο,  τυχόν  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  ήτοι  των  υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Η αναλυτική πρόσκληση, καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, τιμολόγιο, προϋπολογισμός, ΕΣΥ, ΓΣΥ, κλπ) αναρτώνται στο «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Α.Α: 203111 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.argithea.gov.gr).

Η παρούσα πρόσκληση, εκτός των ανωτέρω ιστοτόπων, να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Ο Δήμαρχος Αργιθεας
Ανδρέας Στεργίου

 

Πίνακας Διανομής

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Στους παρακάτω συνδέσμους βρίσκονται τα απαραίτητα έγγραφα

αναλυτικη προσκληση
ΓΣΥ
ΕΣΥ
προσκληση
προσκληση με ψηφιακη για αναρτηση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ_removed
Προυπολογισμός
τεχνικη εκθεση
Τιμολόγιο