Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις εγκυκλίους  για την εφαρμογή πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1: ΥΠΕΝΔΑΟΚΑ2890984815-03-2024, ΑΔΑΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2: ΥΠΕΝΔΑΟΚΑ429661311 19-04-2024 ΑΔΑ ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ

Κλιματική ταξινόμηση της Ελλάδος κατά Koppen