ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΙΟΥ– ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Α Ν. 3852 / 10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056 / 2023, στις 28 – 06 – 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα:

  1. Έως δέκα (10) θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα τρία από συμβούλους της πλειοψηφίας.
  2. Έως δύο (2) θέματα που θα τεθούν από τους Προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 21η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή.

Τα θέματα θα υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αργιθέας (υπόψη προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ