Επέκταση-Επιμήκυνση διάρκειας πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Ο Δήμαρχος Αργιθέας αποφάσισε (127/2024 απόφαση Δημάρχου) την επέκταση -επιμήκυνση πρόσληψης των ωφελούμενων για χρονικό διάστημα Δώδεκα μηνών (12) από 04/07/2024 έως 03/07/2025 , στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2θ1θ, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΩΝ

Από 04/07/2024 έως και 03/07/2025
2. ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΩΝ

Από 04/07/2024 έως και 03/07/2025
3. ΣΚΟΥΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΩΝ

Από 04/07/2024 έως και 03/07/2025
4. ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΩΝ

Από 04/07/2024 έως και 03/07/2025
5. ΓΩΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Από 04/07/2024 έως και 03/07/2025
 

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελούμενων, καλύπτεται σε ποσοστό 75% από τη ΔΥΠΑ και το 25% από το Δήμο Αργιθέας.

Η απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας
Ανδρέας Στεργίου

127-2024 απόφαση του Δημάρχου Αργιθέας