ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: Δημοπράτηση του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθεας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας», (CPV: 45233120-6 Κωδικός ΝUTS: EL611, με προϋπολογισμό 2.128.000,00€ (με ΦΠΑ).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 2.128.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση).
Το παρόν έργο αφορά εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εξυπηρετώντας την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.argithea.gov.gr ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7i και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/02/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών έως 2 Φεβρουαρίου 2024, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2024.
Προστέθηκε  η νέα απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Αργιθέας (12), με την οποία δόθηκε η παράταση και διευκρινήσεις. 


Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% (34.322,58€) και ισχύ μέχρι την 28/03/2025.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η αριθμ. 99/2023(ΑΔΑ:Ψ9ΣΟΩΨ3-ΗΒΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθεας.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμου Αργιθεας (Ανθηρό Τ.Κ.43060 ), μέχρι τις 26-1-2024 (ημερομηνία).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.5386/7-4-2022(ΑΔΑ:Ψ0ΞΔ46ΜΤΛ6-ΨΞΒ) Απόφαση Ένταξης του έργου.

Ανθηρό , 09-01-2024
Ο Δικαιούχος Δήμος Αργιθέας

Ο Δήμαρχος Αργιθέας
Ανδρέας Στεργίου

Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΕΣΥ-_ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΓΣΥ_ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΣΑΥ (1)_ΜΕΛΕΤΗΣ
7.ΦΑΥ (1)_ΜΕΛΕΤΗΣ
8. espd-request-v2-6ΤΕΛΙΚΟ
9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
10. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030124
11. ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗΨΜΨ4ΩΨ3-Χ6Λ (2)

12.  8-20254 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ (1)