Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 221, παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών παρακαλούμε για τη δημοσίευση στον ιστότοπό σας των κάτωθι στοιχείων:

Τίτλος έργου / μελέτης Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία
Περιγραφή: Η πρόταση περιλαμβάνει αγροτική οδοποιία που θα εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία των

υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου:

–  ΔΕ Αργιθέας, που περιλαμβάνει τις ΤΚ Ανθηρού, Καρυάς, Πετρωτού, Θερινού

–  ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας, που περιλαμβάνει τις ΤΚ Βλασίου, Στεφανιάδας

–  ΔΕ Αχελώου, που περιλαμβάνει τις ΤΚ Βραγκιανών, Καταφυλλίου, Αργυρίου.

(Κατηγορία (σύμβασης): 2 (Έργο)

 

Καλούμενες κατηγορίες: Οδοποιία
Κριτήριο Ανάθεσης: Βάσει κόστους (χαμηλότερη τιμή)
Κόστος (προϋπολογισμός): 1.716.129,03Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
Κατάσταση Κλήρωσης: Εκκρεμής κλήρωση.
Τόπος διεξαγωγής κλήρωσης: Ανθηρό ,Τ.Κ.43060.
Ημερομηνία διεξαγωγής κλήρωσης: 13-11-2023
Ώρα διεξαγωγής κλήρωσης: 9:00 π.μ.

 

Ο Δήμαρχος Αργιθέας
Ανδρέας Στεργίου

Το έγγραφο σε μορφή PDF: Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού