Ο Δήμος Αργιθέας προκηρύσσει διαγωνισμό για αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση Πετρίλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αργιθέας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύναψης δημόσιας σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΩΣΣΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με προϋπολογισμό 8.000,00 € ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) ,

σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει και εφαρμόζεται. Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΣΑΕ055) , με CPV:45231300-8: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Έργων κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:            α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π για Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή στα νομαρχιακά μητρώα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με την αξία του έργου .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 18-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας στο Ανθηρό Τ.Κ. 43065 από την αρμόδια επιτροπή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 129,03 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17/04/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και το Τ.Ε.Υ.Δ από την έδρα του Δήμου Αργιθέας (Ανθηρό Τ.Κ. 43065 ). Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αργιθέας http://www.dimosargitheas.gr είτε εναλλακτικά χορηγούνται μαζί με την οικονομική προσφορά από το Δήμο, με σχετική χρέωση. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 13/07/2017.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2445350413, Φαξ επικοινωνίας 2445350418.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Λάμπρος Τσιβόλας

 

Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν όλα τα σχετικά έγγραφα:

  1. Περίληψη Διακήρυξης

  2. Διακήρυξη

  3. ΜΕΛΕΤΗ

  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

  5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΝΕΑ 2017

  6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 2017