Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης   Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την 18-07-2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                          

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  18-07-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     2943  /  13-07-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

 Εισήγηση για 6η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017  

Θέμα:  2ο

 Συζήτηση και λήψη απόφασης για  σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Β΄   τριμήνου 2017  για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2017

Θέμα:  3ο

Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 40/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας

Θέμα:  4ο

Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για προμήθεια  μεταφορικών μέσων

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Κατσιάνης

Γεώργιος

2

Παλαμάς

Γεώργιος

3.

Σέμπρος

Απόστολος

4.

Τουραλιάς

Νικόλαος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Μπαλατσούκας

Κων/νος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Ζιώγας

Παναγιώτης

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Στεργίου

Βασίλειος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

 Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF