Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργου προσλαμβάνει ο Δήμος Αργιθέας με 8μηνη σύμβαση

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριών  (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αργιθέας που εδρεύει στο Ανθηρό ΣΟΧ 3/2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ 16-12-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 27-12-2023

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο(67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.


ΕΓΓΡΑΦΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(2)
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
Ανακοίνωση σοχ 3-2023 .pdf


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αργιθέας,που εδρεύει στο Ανθηρό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια  σύμβασης, αριθμού  ατόμων(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

100

 Δήμος Αργιθέας Ανθηρό (Δ.Αργιθέας)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  8μήνες 1
 101 Δήμος Αργιθέας Ανθηρό (Δ.Αργιθέας)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  8μήνες 1
102 Δήμος Αργιθέας Ανθηρό (Δ.Αργιθέας)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 8μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά&τυχόν πρόσθετα ) προσόντα
 

 

 

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ε΄ και τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Α΄ ειδικότητας1 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ.  οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου5 (Ι.Ε.Κ.ή Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.)ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ.ή Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑ.Λ.)ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης    και    Κατάρτισης    επιπέδου4ΕΠΑ.Λ.ή    Τεχνικού    Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.)Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου(Ε.Π.Λ.)ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου(Τ.Ε.Λ.)ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών(Ν.Δ. 580/1970)ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ε΄ και τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Α΄ ειδικότητας1 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Σχολής(ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006ή Επαγγελματικής Σχολής(ΕΠΑ.Σ.)Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ(ν.4763/2020)ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020)ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013)ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε.Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.576/1977ή ν.1566/1985)ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ(ν.1346/1983ή ν.1566/1985)ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ε΄ και τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)ομάδας Α΄ ειδικότητας1 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το1980απολυτήριο δημοτικού σχολείου)ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου1  του ν. 2817/2000ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,Ν.Δ. 212/1969,ν. 4504/1966ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών(3)ετών,μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 *Βλ.αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών– χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ6/ τ.Α’/12.01.1976).

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία,ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος,ως έχει,εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης όπως ισχύει(παρ. 6,άρθρο τρίτο,Ν. 4383/2016 ΦΕΚ72/τ.Α΄/20.4.2016).Στην  περίπτωση που οι υποψήφιοι     είναι    κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά&τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Β΄ ειδικότητας1 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου5 (Ι.Ε.Κ.ή Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.)ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ.ή Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑ.Λ.)ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης    και    Κατάρτισης    επιπέδου4ΕΠΑ.Λ.ή    Τεχνικού    Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.)Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου(Ε.Π.Λ.)ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου(Τ.Ε.Λ.)ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών(Ν.Δ. 580/1970)ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Β΄ ειδικότητας1 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Σχολής(ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006ή Επαγγελματικής Σχολής(ΕΠΑ.Σ.)Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ(ν.4763/2020)ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020)ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013)ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε.Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.576/1977ή ν.1566/1985)ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ(ν.1346/1983ή ν.1566/1985)ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Β΄ ειδικότητας1 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το1980απολυτήριο δημοτικού σχολείου)ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου1  του ν. 2817/2000ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,Ν.Δ. 212/1969,ν. 4504/1966ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών(3)ετών,μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

*Βλ.αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποίααντικατέστησανβάσει του π.δ. 113/2012,  εφόσον στη νέα αυτή άδειαδεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

Για ταθερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών– χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ6/ τ.Α’/12.01.1976).

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία,ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος,ως έχει,εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης όπως ισχύει(παρ. 6,άρθρο τρίτο,Ν. 4383/2016 ΦΕΚ72/τ.Α΄/20.4.2016).Στην    περίπτωση   που    οι    υποψήφιοι    είναι    κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά&τυχόν πρόσθετα ) προσόντα

 

 

 

 

 

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ΄ και τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Β΄ ειδικότητας4 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ.  οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου5 (Ι.Ε.Κ.ή Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.)ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ.ή Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑ.Λ.)ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης    και    Κατάρτισης    επιπέδου4ΕΠΑ.Λ.ή    Τεχνικού    Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου(Τ.Ε.Λ.)ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών(Ν.Δ. 580/1970)ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ΄ και τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Β΄ ειδικότητας4 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Σχολής(ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006ή Επαγγελματικής Σχολής(ΕΠΑ.Σ.)Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ(ν.4763/2020)ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020)ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013)ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε.Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.576/1977ή ν.1566/1985)ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ(ν.1346/1983ή ν.1566/1985)ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ΄ και τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990,ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας Β΄ ειδικότητας4 του π.δ. 113/2012για τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου2της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)υπουργικής απόφασης (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το1980απολυτήριο δημοτικού σχολείου)ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου1  του ν. 2817/2000ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,Ν.Δ. 212/1969,ν. 4504/1966ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών(3)ετών,μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

*Βλ.αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.  113/2012,  εφόσον στη νέα αυτή άδειαδεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

Για  ταθερμικά  μηχανήματα γίνονται  δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών– χειριστών

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ6/τ.Α’/12.01.1976).

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία,ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος,ως έχει,εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης όπως ισχύει(παρ. 6,άρθρο τρίτο,Ν. 4383/2016 ΦΕΚ72/τ.Α΄/20.4.2016).Στην περίπτωση που     οι            υποψήφιοι     είναι    κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Ανακοίνωση σοχ 3-2023 .pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(2)