ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης» συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00Ευρώ με Φ.Π.Α.),

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 28-02-2022, ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τις αριθμ.137,138,139,140/2021 Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής

140-2021 ΠΕΤΡΙΛΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τιμολόγιο