ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης » , συνολικού ποσού 85.000,00€ με ΦΠΑ.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 28-02-2022, ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τις αριθμ.137,138,139,140/2021 Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής

138-2021 ΑΡΓΥΡΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙ_ΚΑΤΑΦΥΛΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙ-ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τιμολόγιο