ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΡΑΓΑΖΙΑ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΡΑΓΑΖΙΑ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης»,  συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 28-02-2022, ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τις αριθμ. 137,138,139,140/2021 Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής

137-2021Απόφααη Οικονομικής ΡΑΓΑΖΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τιμολόγιο