ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργιθέας προκηρύσσει, την πλήρωση δυο (2) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των παρακάτω σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας για το διδακτικό έτος 2016-2017 με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΘΕΣΗ

1

Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού

2

ΜΙΑ(1)

2

Δημοτικό Σχολείο Πετρωτού

2

ΜΙΑ(1)

 

Έργο των προσληφθεισών θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων των διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και του προαυλίου των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί , θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30/06/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές , θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση από τις 03/09/2016 έως και τις 08/09/2016 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΚΕΠ του Δήμου Αργιθέας στην υπάλληλο Κλάρα Δήμητρα .

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφο Ε1 και εκκαθαριστικού 2015
  • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οι ενδιαφερόμενοι υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα για την κατάληψη της θέσης
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι , προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη .)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κλάρα Δήμητρα τηλ 2445350400 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση