Έκτακτη (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κατεπείγουσα  σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010»

 Καλείστε να προσέλθετε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  την 7-9-2016 ημέρα Τετάρτη    και ώρα 12:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω έκτακτο θέμα  της ημερήσιας διάταξης.

   Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί πρέπει:

  • Σύμφωνα με την αριθ. 27/2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Μαγνησίας – Ν. Καρδίτσας γίνεται δεκτή η προσφυγή με αριθ. πρωτ. 411/1-4-2016 του Γεωργίου Χασιώτη κατά της αριθ. πρωτ. 371/27168/26-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την αριθ.   5/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δήμου οικονομικού έτους 2016».
  • Πρέπει άμεσα να γίνει η επικύρωση του πρ/σμού οικον. έτους 2016 για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                             

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 7-9-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     3697 / 6-9-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ( σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010)

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα:  1ο

Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε την πρόσκληση