Έκτακτη (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

«Πρόσκληση   σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010».

Καλείστε να προσέλθετε  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στo Ανθηρό    στις   7-9-2016  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα    13:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω έκτακτο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί πρέπει:

  • Σύμφωνα με την αριθ. 27/2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Μαγνησίας – Ν. Καρδίτσας γίνεται δεκτή η προσφυγή με αριθ. πρωτ. 411/1-4-2016 του Γεωργίου Χασιώτη κατά της αριθ. πρωτ. 371/27168/26-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την αριθ.   5/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δήμου οικονομικού έτους 2016».
  • Πρέπει άμεσα να γίνει η επικύρωση του πρ/σμού οικον. έτους 2016 για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                               

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 7-9-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     3698 / 6-9-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010).

 Θέμα:  1ο : Επικύρωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση