Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  31 – 07 – 2020 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

                                                                       

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   31 – 07 – 2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    1958 / 27 –  07 – 2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο

7η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων

Θέμα:  2ο

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού  κτιρίου Ανθηρού»

Θέμα:  3ο

Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Α΄  τριμήνου 2020  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020

Θέμα:  4ο

Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Β΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020

Θέμα: 5ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού  κτιρίου Ανθηρού»

Θέμα: 6ο

Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών»

Θέμα: 7ο

Ορισμός δικηγόρου περί γνωμοδότησης άσκησης ενδίκων μέσων για αγωγή στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας

Θέμα: 8ο

Αποδοχή γνωμοδότησης επί της αρίθμ. 37/2020 διαταγής πληρωμής του     Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας

Θέμα: 9ο

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, ή εμφάνισης και διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

Θέμα: 10ο

Έγκριση διενέργειας προμήθειας  απορριμματοφόρου οχήματος, με ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πούλιος

Χαράλαμπος

2.

Τσιατσιάνης

Ηλίας

3.

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

4.

Καμπούρης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

6.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Κορλού

Όλγα

2.

Στεργιούλης

Ιωάννης – Γεώργιος

3.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

4.

Τσιβόλας

Λάμπρος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.