Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε  στη δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  31-7-2020  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     και ώρα    12:00 μ.μ. καθώς   και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ. Α΄ και την αριθ. 163  με αριθ. πρωτ.  33282/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   31-7- 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.       1961   / 27-7- 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο

7η  Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2020, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Φουντωτού στη θέση ΄΄ οικία Θέου  Ιωάννη΄΄».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Στεφανιάδας».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα:  7ο

Συγκρότηση Επιτροπής «Ελλάδας 2021» του Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. . Στεργίου Ανδρέας

Θέμα:  8ο

 Έγκριση μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια  απορριμματοφόρου οχήματος» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  9ο

Έγκριση μελέτης  του έργου «Βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β’ ΔΡΑΣΗ» σύμφωνα με το  αριθ. πρωτ. : 41724/ 30-3-2018 έγγραφο του Τ.Π.& Δανείων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το  αίτημα  του  κ. Μπαλατσούκα Θεοφάνη του Γεωργίου     για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

Θέμα: 12ο

Ψήφισμα ΔΣ  για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 13ο

Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.