ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ(ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”»

 Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
 3. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα».
 4. Την υπ’ αριθ. 137/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.
 5. Την υπ’ αριθ. 72/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και κατακυρώθηκε η ανάθεση σύμβασης στην εταιρία με δ.τ. «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ.& ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».
 6. Την υπ. αριθμ. 84/2020 απόφαση Δήμαρχου (αρ. πρωτ 416/12-02-2020) περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης κατασκευής του έργου (ΚΑΕ 30-7323.73). Η

 

συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης παρ. 2, χαμηλότερης ή ίσης με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου, δηλ. ποσού 831,61€ χωρίς ΦΠΑ.

 1. Την υπ’ αριθ.28-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ορισμού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον    Βασικό    Μελετητή   της    μελέτης    του    έργου    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ(ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”» ήτοι τον Κο Κων/νο Παλαιοχωρίτη του Αποστόλου να υποβάλλει έως την Παρασκευή 24-7–2020 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας (μέσω email) – σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

 • Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο).

Η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της προσφοράς, δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του αναδόχου για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Έτσι, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα
 4. Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 21 σε ισχύ.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 28/29-05-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά του ανωτέρω μελετητή

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

Η σχετική πρόσκληση σε μορφή PDF.