ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   12 – 09 – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  12-09-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2829  / 07 – 09  – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2023»
Θέμα:  2ο Περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων αναγκών.
Θέμα:  3ο Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό Σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».
Θέμα:  4ο Έγκριση της μελέτης – καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε.  Ανατολικής Αργιθέας»
Θέμα:  5ο Έγκριση της μελέτης – καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε.  Αχελώου»

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-09 -2022