Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  26-04-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Νικόλαος Σακκάς                                                                     

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    26-04-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2103/22-04-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

 

Θέμα:  1ο 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1° ΑΠΕ & 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  1° ΑΠΕ & 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ»
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης Παράταση προθεσμίας του έργου:  «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών»
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Δημοτικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2024.
Θέμα:  6ο Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης 3282 / 2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Θέμα:  7ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προσλήψεων προσωπικού Κέντρου Κοινότητας καθώς και καθορισμό ειδικοτήτων
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης «Τουριστική προβολή Δήμου»
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  εξειδίκευσης πίστωσης για Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
Θέμα:  11ο Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία 70.000,00 € για την ανακατασκευή πλατείας Ιατρείου Κοινότητας Αργιθέας.
Θέμα:  12ο Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης, για δικαστική υπόθεση του Άγγελου Ζουμπορλή.
Θέμα:  13ο «Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.6765/23-1-2024 χρηματοδότηση της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «3H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (IV)» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Α/Α ΟΠΣ, :7281: έκδοση 4/0» με τίτλο υποέργου : «Έργα αποκατάστασης και προστασίας από ενδεχόμενα κατολισθητικά φαινόμενα (Τ.Κ. Ανθηρού)
Θέμα:  14ο «Περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.6765/23-1-2024 χρηματοδότηση της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «3H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (IV)» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Α/Α ΟΠΣ, :7281: έκδοση 4/0» με τίτλο υποέργου: «Εργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές (Τ.Κ. Αργιθεας)»
Θέμα:  15ο Ορισμός δικαστικού επιμελητή και ανάθεση για διεκπεραίωση έρευνας μερίδας στο κτηματολόγιο Καρδίτσας και άμεση ενέργεια διόρθωσης.

 

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
2.
Καραγεώργος
Αθανάσιος
3.
Κορλού
Όλγα
4.
Θεοδωράκης
Αθανάσιος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.
 Πούλιος
Χαράλαμπος
2.
Καμπούρης
Δημήτρος
3.
Κούτσικος
Κωνσταντίνος