ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών να προβούν άμεσα σε αποψίλωση έως 30/04/2024, καθώς και κοπή κλαδιών που εξέχουν στους δρόμους.
(άρθρο 1 Πυρ/κης Διάταξης αρ.4/2012, ΦΕΚ 1340/Β΄/25-04-2012)

Μη εφαρμογή των παραπάνω επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 433 του ποινικού κώδικα.
(άρθρο 94, παρ.1, περίπτωση 26 του Ν. 3852/2010)

Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πούλιος Χαράλαμπος