Έξι (6) εργάτες Γενικών Καθηκόντων (χειρωνακτικών εργασιών) προσλαμβάνει ο Δήμος Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 συνολικά Έξι (06) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (χειρωνακτικών Εργασιών)  

Έξι (06)

 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ.στ΄παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021

Από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι και 04/09/2024

Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την προϋπηρεσία (εάν διαθέτουν)
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Αργιθέας και στο διαδικτυακό του τόπο (https://argithea.gov.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο  στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, Τ.Κ. 43060 τηλ. 2445350400-407-421 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο Πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨, στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Αργιθέας και στο διαδικτυακό του τόπο (https://argithea.gov.gr) και λήγει την Τρίτη 02 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Υπόδειγμα-Αίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ