Πρόσληψη 8 ατόμων για πυρασφάλεια από το Δήμο Αργιθέας διάρκειας 4 μηνών

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μήνες), συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων (1 θέση ΔΕ29 οδηγών και 7 θέσεις ΥΕ εργατών) προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά την περίοδο της πυροπροστασίας.
(ΑΔΑ: 6ΩΡΓΩΨ3-ΘΥΒ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Αίτηση υποψηφίου
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την κατηγορία ΔΕ 29 Οδηγών
  4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ (όπου απαιτείται)Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών ( για την κατηγορία που απαιτείται).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, τηλ: 2445350400- 407-404) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ολόκληρη η ΑNΑΚΟΙΝΩΣΗ σε μορφή PDF

Ανακοίνωση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πυροπροστασία 2022