Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την   10 – 06 – 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  10-06-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    1724  / 06 – 06 – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για υπηρεσίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ηλεκτροφωτισμό.
Θέμα:  2ο Ορισμού  υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» προς το Εθνικό Τυπογραφείο
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Καρδίτσας για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας.
Θέμα:  4ο Προσφυγή στη επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
Θέμα:  5ο Προσφυγή στη επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
Θέμα:  6ο Προσφυγή στη επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
Θέμα:  7ο Έγκριση μελέτης του έργου ««Αποκατάσταση ζημιών των έντονων κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Περιβόλι “Κρανιές” της Τ.Κ. Καλή Κώμης της Δ.Ε Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας», προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου καθώς και, συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

 ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος