Δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας από το Δήμο Αργιθέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), β) το Ν.3852/2010, γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), δ) την αριθ. 34/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου και ε) την 147/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και λήψης και εκπομπής σημάτων  που βρίσκονται στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Ανθηρού. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  • Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.
  • Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Αργιθέας.
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή παύση των εργασιών.
  • Φορολογική Ενημερότητα

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου και εγκαταστάσεων που θα ασκείται το εκμισθούμενο δικαίωμα.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στη επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Ανθηρό Καρδίτσας Τηλέφωνο 2445050413 FAX 2445050418-19

Αντίγραφο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 11/04/2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

  ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

      1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

      2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ