Αγωγή κατά του Δήμου Αργιθέας από την «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Αγωγή κατά του Δήμου Αργιθέας κατέθεσε η εταιρεία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία εκμεταλλεύεται το υδροηλεκτρικό στον Πλατανιά της Κοινότητας Αργυρίου.

Η αγωγή κατατέθηκε στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ στις 21 Ιουνίου 2019 ως απάντηση στη Αγωγή του Δήμου Αργιθέας κατά της της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENELGREENPOWERHELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», με την οποία ο Δήμος Αργιθέας διεκδικούσε τα δικαιώματα των δημοτών και των Τοπικών Κοινοτήτων

Για το ιστορικό της υπόθεσης:

Δυνάμει του από 21.5.1998 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, που συνήψε η, εταιρία «ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε.» με την πρώην κοινότητα και ήδη τοπική κοινότητα Αργυρίου του Δήμου Αργιθέας Νομού Καρδίτσας, η πρώτη ανέλαβε την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην άνω κοινότητα κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 2244/1994 για την εκμετάλλευση των υδάτων του ποταμού Πλατανιά, παραπόταμου του Αχελώου στη θέση «Κλειδέρες».

Η κατασκευή του έργου συμφωνήθηκε να γίνει με φροντίδα και επιμέλεια της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, ή όποιου φορέα ήθελε ιδρύσει η εν λόγω εταιρία για το σκοπό αυτό με δική της πρωτοβουλία και ευθύνη. Ρητώς μάλιστα συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση ίδρυσης τέτοιου φορέα – αναπτυξιακής εταιρίας για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΑΕΓΕΚ, που απορρέουν από την άνω συμφωνία θα μεταβιβασθούν αυτοδίκαια και θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου από το Φορέα αυτό.

Στο ίδιο ως άνω συμφωνητικό συμφωνήθηκε ότι η άνω κοινότητα θα λαμβάνει για τα πρώτα 15 έτη λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου από τον εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης ποσοστό 5% επί του ποσού, που έχει εισπραχθεί στη διάρκεια του χρόνου για τον οποίο έγινε η οικονομική εκκαθάριση.

Στην αγωγή της κατά του Δήμου η εταιρεία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» επικαλείται:

………………………………………………………………………………………….

Η εταιρεία μας είναι καθολικός διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως μετονομάστηκε η αρχικώς συσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

………………………………………………………………………………………….

… οι οικονομικές αξιώσεις του εναγόμενου Δήμου στηριζόμενες στο από 21.05.1998 μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στην Αθήνα, κρίνονται  ως ιδιαίτερα επαχθείς για την εταιρεία μας και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, και προς τούτο κατέστη επιβεβλημένη η άσκηση της παρούσας επισημαίνοντας ειδικώς ότι ο αντίδικος έχει ασκήσει εναντίον μας την από 30.11.2018 Αγωγή του ενώπιον του ΜΠΑ (αρ.κατα.121023/12819/2018) με την οποία αιτείται να αναγνωρισθεί ότι είμαστε υποχρεωμένοι να του καταβάλουμε το συνολικό ποσό των 146.634,73 ευρώ αντιστοιχούν σε ποσοστό 2% επί των εσόδων από την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού σταθμού για τα έτη Ιανουάριος 2013-Μάϊος 2018, αποδεχόμενος ότι πρώτα έχει εισπράξει το ποσοστό 3% του ειδικού τέλους Ν. 3986/2006. Η ανωτέρω αγωγή πάσχει από πολλαπλές πλημμέλειες απαραδέκτου, αοριστίας, πλήρωσης αιρέσεως νομικής και ουσιαστικής αβασιμότητας τις οποίες νομίμως και βασίμως προτείναμε ως ενστάσεις. Πλην όμως, ακόμα και αν απορριφθεί η ανωτέρω αγωγή, εμείς εξακολουθούμε να φερόμαστε ως υπόχρεοι καταβολής λόγω δέσμευσής μας από το 21.051998 μνημόνιο συνεργασίας το οποίο δέον όπως κηρυχθεί ακυρωτέο με την εκδοθησομένη απόφαση του Δικαστηρίου σας και ας μην έχουμε καταστεί ακόμα υπερήμεροι προς απόδοση.

Έχουμε συνεπώς άμεσο, ίδιον, έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας η οποία εισάγεται ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστηρίου, με την οποία αιτούμεθα ν’ αναγνωρισθεί ότι το περιεχόμενο του από 21.05.1998 μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ της δικαιοπαρόχου μας ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ και του αντιδίκου, λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών υπό τις οποίες υπεγράφη αυτό, συνιστά ιδιαίτερα επαχθή παροχή για εμάς ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένο να κριθεί ως ανίσχυρο με την εκδοθησομένη απόφαση του Δικαστηρίου Σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή

Να αναγνωρισθεί ότι το περιεχόμενο και η υποχρέωσή μας για απόδοση ποσοστού 2% επί των εσόδων μας από την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού σταθμού του του ποταμού Πλατανιά στη θέση «Κλειδέρες» που περιλαμβάνεται στο από 21.05.1998 μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ της δικαιοπαρόχου μας ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ και του αντιδίκου, λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών υπό τις οποίες υπεγράφη αυτό, συνιστά ιδιαίτερα επαχθή παροχή για εμάς ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένο να κριθεί το συμφωνητικό ως ανίσχυρο και να λυθεί η οποιαδήποτε συμβατική μας σχέση, με την εκδοθησομένη απόφαση του Δικαστηρίου Σας.

Να καταδικασθεί το αντίδικο στη δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μας

 

Συμφωνητικό Κοινότητας Αργυρίου Καρδίτσας

Συμφωνητικό Κοινότητας Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας

Αγωγή του Δήμου Αργιθέας

Αγωγή της ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (σελ. 1-10)

Αγωγή της ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (σελ. 11-21)

 

Προηγούμενη δημοσίευση του Δήμου Αργιθέας