Χρηματοδότηση εκατό χιλιάδων (100.000) ΕΥΡΩ στο Δήμο Αργιθέας

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χρηματοδοτείται ο Δήμος Αργιθέας με το ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ  για την αντιμετώπιση των ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις αρχές Ιανουαρίου 2019.

Η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα µε τη πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ.

 

Ολόκληρη η απόφαση του Υπουργού σε μορφή PDF