Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 31-10-2016 και ώρα 16:00

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ   την 31-10-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 Βασίλης Στεργίου

                                                     

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  31-10-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    4454 /27-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα:  1ο

Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.

Θέμα:  2ο

Περί Ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για  δαπάνη αγοράς παραβόλων  για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας   των οχημάτων και μηχανημάτων  των πρώην Δήμων  και της Κοινότητας στον Δήμο Αργιθέας.

Θέμα:  3ο

Περί Ορισμού υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για  δαπάνη αγοράς παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου.

Θέμα:  4ο

Περί  Έγκριση  την αριθ. 122/2016 απόφαση  Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση και  ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου  να εκπροσωπήσει το Δήμο στην Επιτροπή του άρθρου 152/2006, για υπόθεση που αφορά την  συζήτηση προσφυγής της Φωτεινής Νασιώκα του Παναγιώτη κατά της αρίθμ. 1159/88011/09-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κατά της αρίθμ 45/2016 απόφασης Δημάρχου Αργιθέας.  

Θέμα:  5ο

Περί ορισμού δικηγόρου  σχετικά με την γνωμοδότηση  για την άσκηση αγωγής του Δήμου Αργιθέας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση του κτηρίου του Αστυνομικού Σταθμού Ανθηρού  και του δωρηθέντος οικοπέδου.

Θέμα:  6ο

Περί Ορισμού  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου  ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Κουλούρια» Τ.Κ. Αργυρίου».

Θέμα:  7ο

Περί Ορισμού  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου  ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Παλιάμπελα»  Τ.Κ. Αργυρίου».

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF