Συνεδριάζει το Δμοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 31-10-2016 και ώρα 14:00

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ  στις  31-10 -2016  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα    14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                                    

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 31-10-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     4453 /27-10- 2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

11η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  2ο

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών –μελετών – προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 3ο

 Περί συμπλήρωσης – αντικατάστασης μέλους της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργιθέας λόγω μετάθεσης της Νηπιαγωγού.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα: 4ο    

Ορισμός επιτροπής του άρθρου 199 παρ/ 6 του Ν. 3463/06 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα: 5ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση  σχετικά με την γνωμοδότηση δικηγόρων με αριθ. πρωτ. 3421/12-8-2016  για την άσκηση αγωγής του Δήμου Αργιθέας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση του κτηρίου του Αστυνομικού Σταθμού Ανθηρού  και του δωρηθέντος οικοπέδου.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα: 6ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μέλους  για την Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής με τον αναπληρωτή του.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  7ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για λύση η μη σύμβασης του έργου « Διάνοιξη δρόμου προς οικία Μανίκα – ασφαλτόστρωση δρόμου Τ.Κ. Κουμπουριανών» ύστερα  από αίτηση του αναδόχου.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθ. 84/2016 απόφασης σχετικά με άσκηση από το Δήμο του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος – (έγκριση μελέτης κ.λ.π).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  9ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. Δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.  β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση  « Κουλούρια» Τ.Κ. Αργυρίου -στην ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  10ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. Δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.  β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Παλιάμπελα» Τ.Κ. Αργυρίου – στην ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  11ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για Ανάκληση την αριθ. 94/2016 Α.Δ.Σ. – Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης για επιχορήγηση  της Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου   « ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ»  – ψήφιση και απόδοση  πίστωσης  10.000,00€.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και ενημέρωση για οικονομικές εκκρεμότητες των πρώην Δήμων και της Κοινότητας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα:  13ο

Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δήμου και ένταξη στις ληξιπρόθεσμες οφειλές- Ενημέρωση για διεκδικήσεις κατά του Δήμου.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF