Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 6- 4 – 2021

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, την 6η  Απριλίου  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) ορίζεται ότι:

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 (ΦΕΚ Β’ 1076 20/03/2021), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».  

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι  Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Τρίτη 06-04-2021 από ώρα 12:00 έως 13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] είτε στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350404).

Σε περίπτωση που τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail, η ανωτέρω επικοινωνία/αλληλογραφία μπορεί να γίνει μέσω fax: 2445350419, ή με τη χρήση sms στον Πρακτικογράφο (κ. Σακκά Νικόλαο κιν.6974808580).

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   06-04- 2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1032 / 02-04- 2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο

Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών για υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» στα της με Α. Π.: 18215/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ12 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αργιθέας»,

Θέμα:  2ο

Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών για υποέργο 1 «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης για την διαχείριση ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων  των  Δ.Ε. του Δήμου Αργιθέας» και υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων από τις Γωνιές Ανακύκλωσης των  Δ.Ε. του Δήμου Αργιθέας» στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 18214/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Θέμα:  3ο

Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών» Α.Μ. 11/2020

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πούλιος

Χαράλαμπος

2.

Τσιατσιάνης

Ηλίας

3.

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

4.

Καμπούρης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

6.

Καραγεώργος

Αθανάσιος