Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, τη Δευτέρα   28-02-2022  και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την   28-02-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα   28-02-2022  και ώρα 17:00  μ.μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ.. ΔΙα/ΓΠ. Οικ. 10343/2022 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 766 / Β΄/ 18-02-2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα:

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ   28-02- 2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  678 / 24-02- 2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο Εισήγηση για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022.
Θέμα: 2ο Εισήγηση για την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022.
Θέμα:  3ο Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. Έτος 2021.
Θέμα:  4ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Λάρισας: α) σε συμβούλιο για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της
διαφοράς, ή  β) κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ή σε οποιαδήποτε
μετ΄αναβολή συζήτηση της αγωγής με αριθμό κατάθεσης ΑΓ109/10-12-2021 της Α.Ε. με την επωνυμία ” ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ”  κατά του Δήμου Αργιθέας.
Θέμα:  5ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Λάρισας: α) σε συμβούλιο για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της
διαφοράς, ή  β) κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ή σε οποιαδήποτε
μετ΄αναβολή συζήτηση της αγωγής με αριθμό κατάθεσης ΑΓ110/10-12-2021 της Ι.Κ.Ε με την επωνυμία ” ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Αναλυτικά Εργαστήρια Ι.Κ.Ε” κατά του Δήμου Αργιθέας.
Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό – εκκλησιαστικό & Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού», Ετησίου προγράμματος δράσης 2021, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2021.
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό – εκκλησιαστικό & Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού», Ετησίου προγράμματος δράσης 2022, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2022.
Θέμα:  8ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022 στο Δήμο Αργιθέας.
Θέμα: 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου».
Θέμα:10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Τ.Κ.Πετροχωριου, Δροσάτου, Φουντωτού, Κουμπουριανα».
Θέμα :11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ.Βλασίου».
Θέμα:12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ.Πετρίλου».
Θεμα 13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022».

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Τσιατσιάνης Ηλίας
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος