Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα 28-02-2022  και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” , θα πραγματοποιηθεί  η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα 28-02-2022  και ώρα 18:00 μ.μ,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ. oικ. 10343/18.2.2022 (ΦΕΚ 766/Β΄/ 18.2.2022  εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  28-02-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      668     / 24-02- 2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Θέμα:  1ο 2η  Υποχρεωτική Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο 3η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.300,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 ( A΄ Κατανομή)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
        Θέμα:  4ο Εκμίσθωση Δημοτικού χώρου 500 τ.μ.  στη θέση Προφήτης Ηλίας της Τ.Κ. Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας για εγκατάσταση «Σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδικό θέσης “ΑΝΘΗΡΟ Τ/Κ – 0270142”».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  5ο Ανανέωση φιλοξενίας ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών (αναμεταδοτών) έκτακτης ανάγκης στη θέση Βουτσικάκι της Τ.Κ. Πετρίλου του Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
 

       Θέμα:  6ο

Εκμίσθωση τηλεφωνικών συνδέσεων για δωρεάν WIFI στους οικισμούς Γρυμπιανά και Νεοχώρια της Τ.Κ. Βραγκιανών, Μεταμόρφωση της Τ.Κ. Ανθηρού, Θερινού της Τ.Κ. Θερινού και Αργιθέας της Τ.Κ. Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  7ο Ορισμός χώρου ταφής θανατωθέντων ζώων στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως απόμερες
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ.  Παράσχη Βασίλειο του Νικολάου για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  9ο Ενημέρωση για τη κατασκευή αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργιθέας από τον όμιλο ENERCOPLAN.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

 

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

 

 

 

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                  

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                                               ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου