Πρόσληψη τριών (3) εργατών από το Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και  ύστερα από την υπ’ αριθ.80/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 την απόφαση Α850/21-03-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία δίνεται παράταση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών  των υπηρεσιών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών Τρία  (03) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). Από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι 21/09/2023

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 70 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (στην οποία θα αναγράφεται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Μ ΕΦΚΑ)
  2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο  στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, Τ.Κ. 43060 τηλ. 2445350400-407-421 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία Τριών ημερών (03) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Ανακοίνωση