Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Aργιθέας

Εγκρίθηκε από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η υπ’ αρ. 23/20-2-2023  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας Ν. Καρδίτσας, με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας, (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4165/28.06.2023) οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 16

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • μία (1) θέση κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • μία (1) θέση κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τύπος Θέσης Καλυμμένη Δεσμευ­μένη κενή Τροπο­

ποίηση

ΟΕΥ

Σύνολο

Θέσεων

ΠΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ

Οργανική 2 0 0 1 3
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΩΝ

            3

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

  ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τύπος Θέσης Καλυμμένη Δεσμευ­μένη κενή Τροπο­

ποίηση

ΟΕΥ

Σύνολο

Θέσεων

  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Προσωποπαγής

/Προσωρινή

2 0 0 0 2
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ορνανική 0 1 0 0 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Οργανική 0 1 0 0 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Οργανική 1 0 0 0 1
  ΥΕ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ

ΥΕ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ

Οργανική 0 2 0 0 2
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΩΝ

              7

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τύπος Θέσης Καλυμμένη Δεσμευ­μένη κενή Τροπο­

ποίηση

ΟΕΥ

Σύνολο

Θέσεων

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Οργανική 2 0 1 0 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ορνανική 0 1 0 1 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Οργανική 0 1 0 1 2
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΩΝ

              7

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

  ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τύπος Θέσης Καλυμμένη Δεσμευ­μένη Κενή Τροπο­

ποίηση

ΟΕΥ

Σύνολο

Θέσεων

  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

Προσωποπαγής

/Προσωρινή

1 0 0 0 1
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

Οργανική 1 1 0 1 3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Προσωποπαγής

/Προσωρινή

1 0 0 0 1
  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Οργανική 0 0 1 1 2
  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανική 0 1 0 0 1
  TE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οργανική 1 1 0 0 2
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΩΝ

            10

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τύπος Θέσης Καλυμμένη Δεσμευ­μένη κενή Τροπο­

ποίηση

ΟΕΥ

Σύνολο

Θέσεων

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οργανική 0 1 0 0 1
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΩΝ

              1

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ – ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας για το τρέ- χον έτος 2023 ύψους 132.874,00, ευρώ, που θα καλυφθεί από τους Κ.Α.10-6011.001, 10-6051.01,30-6011.001 και 30-6051.01.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 246.766,00 ευρώ,η οποία θα προβλέπεται στους αντί­στοιχους προϋπολογισμούς και στους αντίστοιχους Κ.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4574/49444/19.3.2015 (Β’ 527) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμέ­νης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας περί έγκρι­σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αργιθέας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 23 Ιουνίου 2023

Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λάρισας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ

 

 

Ολόκληρο το ΦΕΚ

ΦΕΚ 4165 28_06_2023-1