Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  14-07-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    14-07-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   2661/10-07-2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Έγκριση της δαπάνης για τη με αριθμό  ΔΔΠ225/2023  διαταγής πληρωμής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας
Θέμα:  3ο «Καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας».
Θέμα:  4ο «Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Θέμα:  5ο «Έγκριση την αριθ. 10/2023  απόφαση  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Θέμα:  6ο Εξειδίκευση πίστωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  3.000,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και  συντήρηση των  Σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Θέμα: 8ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  έγκριση της  μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης του έργου: Διαμόρφωση εισόδου και χώρων αναψυχής στην Τ.Κ. Βλασίου .
Θέμα: 9ο Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολής της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθεας».
Θέμα: 10ο Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης, άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. ΑΑ86/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος