Πρόσληψη δύο (2) ατόμων  για το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ και 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 04/08/2023 ημέρα Παρασκευή έως  και 14/08/2023 ημέρα Δευτέρα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2023

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στο Δήμο Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100      ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

(Για τη στελέχωση της Δομής “Κέντρο κοινότητας του Δήμου Αργιθέας”)

Ανθηρό

(Δ. Αργιθέας)

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως     30-10-2023  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Υποέργου 1
101 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

(Για τη στελέχωση της Δομής” Κέντρο κοινότητας του Δήμου Αργιθέας”)

Ανθηρό

(Δ. Αργιθέας)

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως     30-10-2023  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Υποέργου 1

 

  • Με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης ή β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες   ή   Επιστημών   της   Εκπαίδευσης   και   Κοινωνικής   Εργασίας   με   κατεύθυνση προχωρημένου  εξαμήνου  Εκπαιδευτικών  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  ή  Φιλοσοφίας  και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

*Βλ. αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου.

γ) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

*Βλ. αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

 

 Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Τα κριτήρια  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2023

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446(4)

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]