Πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ανθηρό  25-10-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ          ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                              Αρίθμ. Πρωτ.  4438

ΔΗΜΟΣ          ΑΡΓΙΘΕΑΣ                               

                                                                             Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                    ΕΠΕΙΓΟN  

Ταχ. Δ/νση:      Ανθηρό

Ταχ. Κώδικας:  430 65

Πληροφορίες: Αθ. Πινακούλας

Τηλέφωνο:       2445350405                                Προς:

Fax:                 2445350419                               Αποδέκτες (Πίνακας αποδεκτών)

E-mail  [email protected]       

                                                                            Κοινοποίηση:

                                                                            Πρακτικογράφο Οικονομικής

                                                                            Επιτροπής

 

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κατεπείγουσα  σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010»

 Καλείστε να προσέλθετε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  την 27-10-2016 ημέρα Πέμπτη    και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω έκτακτο θέμα  της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί πρέπει:

Να γίνει απαλλαγή του υπολόγου μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και την αποστολή τιμολόγιο από την ΔΕΔΔΗΕ που είχε ορισθεί  με την αριθ. 69/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής   δαπάνης του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA ( Νο 0) σε PILLAR με αριθμό παροχής 41602156-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση  θέση Ι.Μ. Σπηλιάς”»  όπου η απόδοση λογαριασμού πρέπει να   γίνει έως την 27/10/2016.

 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                     

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     4438 / 25-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ( σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010)

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Περί Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA ( Νο 0) σε PILLAR με αριθμό παροχής 41602156-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση  θέση Ι.Μ. Σπηλιάς”».

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Αρκούδα

Στυλιανή

2

Ζιώγας

Παναγιώτης

3.

Κατσιάνης

Γεώργιος

4.

Παλαμάς

Γεώργιος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Σακελλάρης

Γεώργιος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Αργυρός

Γεώργιος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Καρανίκας

Βασίλειος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF