ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης: 57.000,00 € με Φ.Π.Α

Την 16/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών τεχνικών έργων η οποία ορίστηκε με την αρ. 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας και αποτελείται από τους:

  1. ΑΝΝΑ ΤΕΛΙΔΟΥ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικκαίων
  2. ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Δήμου Καρδίτσας
  3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΤΟΥΔΗ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρεια Θεσσαλίας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

διενεργήθηκε ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ» με βάση τους όρους διακήρυξης του εν λόγω έργου οι οποίοι καθορίστηκαν με την υπ’αρ. 13/2019 (ΑΔΑ:6Ξ2ΝΩΨ3-ΚΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η υπ’ αρ. πρωτ. 1246/02-05-2019 προκήρυξη της ως άνω διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω5ΕΨΩΨ3-ΘΡΕ) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004885915 2019-05-03). Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης της μελέτης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004879518 2019-05-02).

Κηρύχθηκε η έναρξη της παραλαβής των προσφορών την καθορισμένη ώρα (09:30 π.μ.) και παραλήφθηκαν οι φάκελοι προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής. Μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίμενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου του Δήμου Αργιθέας για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές ή έχουν υποβληθεί και διαπίστωσε ότι δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά.

Προσήλθαν κατά σειρά οι οικονομικοί φορείς:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

0 καταθετών την προσφορά

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΥΛΑΚΗ ΟΕ

Παπαγιάννης Ζήσης – ΑΙ 320323

2

ΚΟΥΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ

Κουτή Αναστασία – ΑΙ 297028

3

ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ

Δελήτσικας Δημήτριος – ΑΙ 318010

Σημειώνεται ότι κατά την κατάθεση των προσφορών αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τα μέλη της επιτροπής κατά σειρά κατάθεσής τους όλοι οι φάκελοι προσφορών και καταγράφηκαν τα στοιχεία των συμμετεχόντων κατά σειρά προσέλευσης καθώς και το ονοματεπώνυμο του   επιδίδοντος αυτού.

Ακολούθησε ο έλεγχος πληρότητας των φακέλων προσφοράς και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της διακήρυξης, τα οποία μονογραφήσαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.

Έπειτα, ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι οποίες μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκε το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο κατά σειρά κατάθεσης. Οι υποβληθεϊσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον κάτωθι πίνακα.

Οι υποβληθεϊσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά προσέλευσης φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΥΛΑΚΗ ΟΕ

8 %

2

ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ

14 %

3

ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

35 %

Στη συνέχεια, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έγινε έλεγχος ως προς τη σωστή συμπλήρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 22 της διακήρυξης ήτοι:

του (ΤΕΥΔ) που αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 23.1 της διακήρυξης ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 22Α της διακήρυξης και άτι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22Β-Ε της διακήρυξης.

Επίσης ελέγχθηκε και το δικαίωμα συμμετοχής των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 21 και 23.3 της διακήρυξης (απαιτούμενη κατηγορία και τάξη πτυχίου).

Ο εν λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Μετά από όλα τα παραπάνω έγιναν συνολικά δεκτές και οι τρεις (3) προσφορές και καταρτίζει των παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1

ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

35 %

2

ΚΟΥΤΗ ΑΝ. – ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ

14 %

3

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΥΛΑΚΗ ΟΕ

8 %

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω συνέταξε το παρόν πρακτικό και προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.000,00 €, με ΦΠΑ τον οικονομικό φορέα «ΔΕΛΗΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με μέση έκπτωση τριάντα πέντε τοις εκατό(35%).

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και κατατίθεται στο Δήμο Αργιθέας προκειμένου να υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας προς έγκριση .

 

Το πρακτικό σε μορφή PDF