ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης: 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

Την 14/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 λστα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών τεχνικών έργων η οποία ορίστηκε με την αρ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας και αποτελείται από τους:

  1. ΚΑΝΕΛΙΑ ΔΕΡΜΑΝΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Δήμου Τρικκαίων
  2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Περιφέρεια Θεσσαλίας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
  3. Γεωργια ΜΠΑΚΩΣΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Περιφέρεια Θεσσαλίας Δ/νσηΤεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

διενεργήθηκε ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ» με βάση τους όρους διακήρυξης του εν λόγω έργου οι οποίοι καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 08/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η υπ’ αρ. πρωτ. 1220/30-04-2019 προκήρυξη της ως άνω διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΩΚ3ΩΨ3-ΦΗ6) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004875346 2019-04-30). Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης της μελέτης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004875559 2019-04-30).

Κηρύχθηκε η έναρξη της παραλαβής των προσφορών την καθορισμένη ώρα (09:30 π.μ.) και παραλήφθηκαν οι φάκελοι προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής. Μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίμενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου του Δήμου Αργιθέας για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές ή έχουν υποβληθεί και διαπίστωσε ότι δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά.

Προσήλθαν κατά σειρά οι οικονομικοί φορείς:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο καταθετων την προσφορά

1

ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ με δ.τ.
ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ

Κουτή Αναστασία – ΑΙ 297028

2

ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Λάππας Βασίλειος – Ι 697948

3

4π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

Παπαγιάννης Ζήσης – ΑΕ 320323

4

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ευθυμίου Λάμπρος -ΑΜ 392581

5

ΧΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ

Χανής Βάιος – ΑΗ 284438

6

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Αντωνακης Αριστείδης – ΑΕ 328608

 

Σημειώνεται ότι κατά την κατάθεση των προσφορών αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τα μέλη της επιτροπής κατά σειρά κατάθεσής τους όλοι οι φάκελοι προσφορών και καταγράφηκαν τα στοιχεία των συμμετεχόντων κατά σειρά προσέλευσης καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιδίδων αυτού.

Ακολούθησε ο έλεγχος πληρότητας των φακέλων προσφοράς και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της διακήρυξης, τα οποία μονογραφήσαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.

Έπειτα, ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι οποίες μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκε το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο κατά σειρά κατάθεσης. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον κάτωθι πίνακα.

Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά προσέλευσης φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1

ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ δ.τ.ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ

31,00%

2

ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

43,00%

3

4π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

5,00%

4

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

10,00%

5

ΧΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ

41,00%

6

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

43,00%

Στη συνέχεια, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έγινε έλεγχος ως προς τη σωστή συμπλήρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24 της διακήρυξης ήτοι:

του (ΤΕΥΔ) που αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 23.1 της διακήρυξης ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 22Α της διακήρυξης και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22Β-Ε της διακήρυξης.

Επίσης ελέγχθηκε και το δικαίωμα συμμετοχής των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 21 και 23.3 της διακήρυξης (απαιτούμενη κατηγορία και τάξη πτυχίου).

Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » είχε συμπληρώσει την ένδειξη «ΝΑΙ» στο πεδίο του Μέρους ΙΙ.Α του Τ.Ε.Υ.Δ., με την ερώτηση «ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων», ένδειξη που, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει ενημερότητα πτυχίου (σε συνδυασμό με τη βεβαίωση ΜΕΕΠ), ενώ δεν διαπιστώθηκε καμία παρατυπία στα δικαιολογητικά των υπολοίπων οικονομικών φορέων, των οποίων οι προσφορές γίνονται δεκτές. Με το αριθμ. 1377/14-05-2019 και σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 η επιτροπή ζήτησε με έγγραφό της από τον ανωτέρω οικονομικό φορέα αποσαφήνιση των παραλειπόμενων από το ΤΕΥΔ πληροφοριών εντός επτά (7) ημερών με υπεύθυνη δήλωση. Ο εν λόγω οικονομικός φορέας, «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» απάντησε στις 20/05/2019 (εντός προθεσμίας) με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτει ενημερότητα πτυχίου και εκ παραδρομής έχει συμπληρώσει την ένδειξη «ΝΑΙ», οπότε η προσφορά του γίνεται δεκτή.

Ο εν λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Μετά από όλα τα παραπάνω έγιναν συνολικά δεκτές και οι έξι (6) προσφορές και καταρτίζει των παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1

ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

43,00%

2

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

43,00%

3

ΧΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ

41,00%

4

ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. ΟΕ δ.τ.ΤΕΚΤΑΜΟΣ ΟΕ

31,00%

5

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

10,00%

6

4π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

5,00%

Επειδή όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα μειοδοσίας, οι οικονομικοί φορείς «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» υπέβαλαν ισότιμες προσφορές , ήτοι μέση τιμή έκπτωσης 43% , θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ζ της διακήρυξης του έργου, να διενεργηθεί κλήρωση από την αναθέτουσα αρχή, για την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου του έργου .

Ως εκ τούτου η επιτροπή διαγωνισμού διαβιβάζει στο Δήμο Αργιθέας και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας το παρόν πρακτικό και εισηγείται τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» , προκειμένου να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.

 

Το πρακτικό σε μορφή PDF