ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 2/2021)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 2/2021)

 Στο Ανθηρό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15ην Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την    146/2021 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2021 προκήρυξης του Δήμου Αργιθέας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Καϊμακάμης Κωνσταντίνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Τσίγκα Αθηνά ΜΕΛΟΣ
  3. Πινακούλας Αθανάσιος ΜΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην πλήρωση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μίας (1) θέσεως και συνολικής διάρκειας Οκτώ (8) Μηνών έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα:

α. Μία Θέση , ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Εκσκαφέα -Φορτωτή (JCB)

Η σχετική ανακοίνωση υπ ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2021/1944/22.06.2021 δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ΄ αριθ.10662/2021/1/2021/02-07-2021 Έγκριση του ΑΣΕΠ

Με την αριθ. 146/2021 απόφαση του Δημάρχου Αργιθέας συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά προχώρησαν στην κατάρτιση των παρακάτω πινάκων :

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Α. Συνολική κατάσταση ΔΕ28 Χειριστών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100)

Β. Πίνακα αποκλεισθέντων προσωπικού ΔΕ28 Χειριστών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ 02/2021)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Εκσκαφέα- Φορτωτή (JCB) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100

Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ
1 2136     Ν855731
2 2155     ΑΚ974809

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2021
 

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100

       
A/Α Α.Μ. Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
       
 

1

 

2155

 

ΑΚ974809

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Ομάδας Α΄1ης Ειδικότητας για τα μηχανήματα 1.3

 

 

2

 

 

2136

 

 

N855731

 

 

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Ομάδας Α΄1ης Ειδικότητας για τα μηχανήματα 1.3

 

H απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2021

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

1.  Καϊμακάμης Κων/νος  – Πρόεδρος
  1. Αθηνά Τσίγκα  – Μέλος

3. Πινακούλας Αθανάσιος  – Μέλος