Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 13 Ιουλίου και ώρα 12:00 π.μ.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου έτους 2022
Θέμα:  2ο Προέγκριση δαπανών και εξειδίκευση πίστωσης, της καλλιτεχνικής τοιχογραφίας, στα πλαίσια «Ελλάδα 2021»
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη  απόφασης Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ» της Τ.Κ. Βραγκιανών του Δήμου Αργιθέας» μέχρι 31-12-2021
Θέμα:  4ο Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ»