Έως 30-6-2019 η Ολοκλήρωση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» …όταν οι “πόροι” πιάνουν τόπο

Προέγκριση 5ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4η παράταση εργασιών) του 1ου Υποέργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», του Δήμου Αργιθέας, του Μέτρου 7.2, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 179630

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006» όπως ισχύει,
  2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως ισχύει,
  3. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 /11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
    …………………………………………………………………………………………………….
  1. Την υπ’ αριθμ. 4608/15-6-2016 «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 321, 322, 323 της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 – 2013 στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 », όπως ισχύει και ειδικά του υποέργου με κωδ ΟΠΣΑΑ 179630.
  2. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210064.
  3. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του 1ου Υποέργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ», του Δήμου Αργιθέας, που υπεγράφη στις 27-11-2015 μεταξύ του ΔΗΜΟΥ Αργιθέας και της εργοληπτικής Εταιρείας «Κ/Ξ ΚΟΥΤΗ ΑΝ-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.-ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ»
  4. Το έγγραφο του ΔΗΜΟΥ Αργιθέας με αριθμ. Πρωτ. 295/30-1-2019 με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.
  5. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου Υποέργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ », όπως προτείνεται μέσω της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου εως 30-6-2019 , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση της 4ης παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο Δήμος Αργιθέας να προσκομίσει άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014 – 2020 την σχετική απόφαση (Προϊσταμένης Αρχής).

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΥΡΙΟΒΟΛΗ

 

Η απόφαση σε μορφή PDF