ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης», συνολικού προϋπολογισμού 185.000,00Ευρώ με Φ.Π.Α.).

Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 30-06-2022, ημέρα Πέμπτη σύμφωνα με τις αριθμ. 65,71,72,73/2022 Αποφάσεις οικονομικής επιτροπής

72-2022 Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Προϋπολογισμός βραγκιανα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ βραγκιανα

Τιμολόγιο