Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις         22-12-2017  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα    13:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                          

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 22-12-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5111 / 18-12-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

  Θέμα:       1ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:    2ο

12η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 –  και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Περί Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ), Ετησίου προγράμματος δράσης 2018, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2018.

Εισηγητής:

Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αργυρός Γεώργιος– Πρόεδρος  (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ)  

Θέμα:  5ο

Απολογισμός Ενεργειών ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ για το έτος 2017.

Εισηγητής:

Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αργυρός Γεώργιος– Πρόεδρος  (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ)  

Θέμα:  6ο

Περί Έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ” Ιστορικό – εκκλησιαστικό & Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού”, Ετησίου προγράμματος δράσης 2018, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2018.

Εισηγητής:

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα:  7ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2018  βάσει του άρθρο 221 παρ. 11α  του Ν. 4412/2016

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  8ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2018  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221)

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221)

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981)

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  11ο

Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αχελώου για το έτος  2017”

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Ε. Αργιθέας για το έτος  2017”

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  15ο

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF