Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00 στα Βραγκιανά

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στην Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ  στα ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ   στις     31-8-2018  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα    13: 00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 31-8-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      2542/27-8-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

8η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την B΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Τροποποίηση την αριθ. 84/2018 Α.Δ.Σ.  με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση – διάθεση και ψήφιση  πίστωσης για  την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων ως προς το σκέλος 10».

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση και απόδοση δαπανών  διοργάνωση Πολιτιστικών  -αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018.

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

    Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής  αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», Υπομέτρο 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER», στην ΥΠΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 ,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις οικισμών Δήμου Αργιθέας (Α ΦΑΣΗ)» », κωδικό ΟΠΣΑΑ Μ2998564 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 278.000,00€ καθώς  και δέσμευση για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «Πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις οικισμών Δήμου Αργιθέας (Α ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 278.000,00€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη   απόφασης περί χορήγηση  παράτασης –οριακής προθεσμίας  σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.7 , παρ. 8β του Ν.  3669/08  του έργου: Αποκατάσταση ζημιών στο  οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας(Α.Μ.13/2016)»

   Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Ψήφιση διαδικασιών για την πιστοποίηση του Δήμου Αργιθέας ως τελικού δικαιούχου σε έργα ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη   απόφασης περί αποδοχής Πρόσκληση συμμετοχής του  Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την Πρόσκληση  Ι με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και ποσότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  11ο

Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Αργιθέας με Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και ΥΠΠΟ για την καταγραφή, διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:  12ο

Αποδοχή δωρεάς της COSMOTE A.E. για την προτομή Γ. Καραϊσκάκη, που φιλοτέχνησε και εκτέλεσε ο Χ. Νεονάκης.

   Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

    Θέμα:  13ο

Κοιλάδα Αχελώου-  αναπτυξιακή προοπτική- Αειφορικά  Έργα. Προτάσεις /Ένταξη σε  Ευρωπαϊκα προγράμματα.

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας    – Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης

    Θέμα:  14ο

Μορφές Συνεργασίας με Περιφέρεια Θεσσαλίας για  Ασφαλτόστρωση Διαπεριφερειακού δρόμου” Βραγκιανά Αργιθέας Καρδίτσας – Ρόγκια / Κέδρα  Αγράφων  Ευρυτανίας (6χλμ).

   Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Θέμα:  15ο

Απόφαση 152/Οκτωβρίου 2017 για στήριξη Ιατρών και άγονων ιατρείων Αργιθέας – Διαδικασία υλοποίησης Αιτήσεων οπλιτών Ιατρών.

Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Θέμα:  16ο

Ψηφιακή  ανάπτυξη  -Τηλεοπτική κάλυψη- Μέτρα- Συνεργασία  με Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής και εταιρίες ,βάσει Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  17ο

Τοπικά Ζητήματα Δημ. Ενότητας Αχελώου:

α)Έργα  ύδρευσης Αργυρίου-Ίδια  έσοδα από Υδροηλεκτρικό.

β) Μελέτη Ασφάλτου δρόμο Επισκοπής (Λαγκαδάκια-2χλμ)- χρονοδιάγραμμα

γ) Στροφή Αγ. Νικολάου Βραγκιανών – Ραϊνιστα και τεχνικό Φλωρέσια

δ) Κοινοτικό μονοπάτι Γρυμπιανών – Απόφαση ΚΣ Βραγκιανών

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης – Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Θέμα:  18ο

Αιτήματα φορέων και δημοτών.

Εισηγητής:

Πρόεδρος  Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας   

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF